مدل دینامیکی رتبه‌کاسته PODاصلاح‌شده برای شبیه‌سازی جریان‌های ناپایای تراکم‌ناپذیر

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، از روش رتبه‌کاسته تجزیه متعامد بهینه جهت شبیه‌سازی میدان‌های جریان ناپایای تراکم‌ناپذیر استفاده شده است. معادلات حاکم بر جریان پس از تصویرسازی در راستای مودهای جریان منجر به ایجاد یک سامانه دینامیکی رتبه‌کاسته می‌شوند. از آنجا که معمولاً مدل‌های رتبه‌کاسته متداول، به دلیل‌های گوناگونی، پیش‌بینی دقیقی از تغییرات زمانی میدان جریان ندارند، دقت سامانه دینامیکی حاکم با استفاده از یک ترم اصلاح خطی افزایش داده شده است. روش مذکور ترکیبی از روش تجزیه متعامد بهینه همراه با حل یک مسئله بهینه‌‌سازی با استفاده از روش کمترین مربعات است. حاصل آن یک مدل رتبه‌کاسته خواهد شد که می‌تواند با دقـتی مناسب و با سرعتی بالا تغییرات زمانی میدان جریان را پیش‌بینی کند. این روش بر اساس یک تکنیک کمینه‌سازی محلی است که توسط این نویسندگان ارائه شده است. نتیجه‌های حاصل از مدل رتبه‌کاسته حاضر با شبیه‌سازی‌های حاصل از حل عددی مستقیم مقایسه شده که دقـت و سهولت چشم‌گیری را در محاسبات نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها