اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمدرضا حسنی اهنگر

کامپیوتر استاد- دانشگاه جامع امام حسین(ع) - تهران - ایران

mrhassaniatiust.ac.ir

سردبیر

محمد طیبی رهنی

مکانیک گروه مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک - استاد دانشگاه صنعتی شریف - تهران - ایران

ae.sharif.edu/~web/homepage.php?username=taeibi
a_tayyebi_nmiratyahoo.com
0000-0002-7875-5601

مدیر اجرایی

سعید زردار

مدیر اجرایی نشریات حوزه علوم و مهندسی

szsaeidatyahoo.com

کارشناس نشریه

حامد طبرزدی

- -

sayalatatihu.ac.ir
02174189196

اعضای هیات تحریریه

رضا تقوی زنوز

مکانیک دانشیار گروه مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه علم و صنعت ایران- تهران- ایران

www.iust.ac.ir/content/1698/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C
taghaviatiust.ac.ir
77240540- 2908

محمدمهدی دوستدار

مکانیک دانشیار دانشگاه حامع امام حسین(ع)- تهران - ایران

mmdoustdaratyahoo.com

مهدی رمضانی زاده

مکانیک دانشیار گروه مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری - تهران - ایران

ramezanizadehatgmail.com

محمدرضا سلطانی

مکانیک استاد گروه مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی شریف - تهران - ایران

ae.sharif.edu/~web/homepage.php?username=msoltani
msoltaniatsharif.edu

مجتبی سمنانی رهبر

مکانیک دانشیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع) - تهران - ایران

msrahbaratyahoo.com

کیوان صادقی

مکانیک استاد گروه مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه تهران - تهران - ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/sadeghy/?lang=fa-ir
sadeghyatut.ac.ir

فرهاد قدک

مکانیک دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)- تهران - ایران

fghadakatgmail.com

مسعود میرزایی

مکانیک استاد گروه مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران - ایران

profile.kntu.ac.ir/~mirzaei
mirzaeiatkntu.ac.ir

سید مصطفی حسینعلی پور

مکانیک استاد گروه مکانیک - دانشکده مهندسی - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران - ایران

www.iust.ac.ir/content/1700/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1
alipouratiust.ac.ir

اعضای هیات تحریریه پیشین

محمد ابراهیمی

مکانیک گروه مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک - استادیار پژوهشگاه هوافضا - تهران - ایران

ari.ac.ir/ebrahimi
mebrahimiatari.ac.ir