داوران

لیست مشاوران و داوران مجله مکانیک سیالات در سال 1398

ردیف

نام و نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

1

دکتر سید مصطفی حسینعلی­پور

دانشگاه علم و صنعت ایران

2

دکتر عباس ابراهیمی

دانشگاه صنعتی شریف

3

دکتر علیرضا نادری

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

4

دکتر فرهاد قدک

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

5

دکتر محمدرضا سلیمی

پژوهشگاه هوافضا (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

6

دکتر محمدرضا علیگودرز

دانشگاه شهید رجایی

7

دکتر حمید پرهیزکار

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

8

دکتر داوود دومیری­گنجی

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

9

دکتر محمد فراهانی

دانشگاه صنعتی شریف

10

دکتر رامین کمالی­مقدم

پژوهشگاه هوافضا (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

11

دکتر مصطفی هادی­دولابی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

12

دکتر افشین بابائی

دانشگاه مازندران

13

دکتر محمدمهدی دوستدار

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

14

دکتر سید حامد هاشمی­مهنه

پژوهشگاه هوافضا (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

15

دکتر مصطفی هادی دولابی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

16

دکتر ایمان بهمن جهرمی

پژوهشگاه هوافضا (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

17

دکتر الشن سلطانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

18

دکتر امیر گودرزی

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

19

دکتر عبدالعلی حقیری

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

20

دکتر محمدعلی جزووزیری

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

21

دکتر مهدی برادران نیا

دانشگاه تبریز

22

دکتر حسن خشنودی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

23

دکتر محمدرضا الهامی

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

24

آقای مسعود محمدی

دانشگاه تهران

25

آقای مجید حاجی­پور

دانشگاه صنعتی شریف

26

آقای وحید فرج­پور

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

27

حسن مسعودی

دانشگاه جامع امام حسین(ع)