داوران

لیست داوران مجله مکانیک سیالات در سال 1402

ردیف نام و نام خانوادگی وابستگی سازمانی لینک اشتراک در پایگاه‌های بین‌لمللی 
1 دکتر احمد مامندی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند،پرند،ایران publons
2 دکتر مازیار فهیمی فرزام دانشیار دانشگاه مراغه،مراغه،ایران publons
3 دکترمحمدمهدی هیهات دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک- تربیت مدرس،تهران، ایران  
4 دکترسلمان ابراهیمی نژاد استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران،تهران ،ایران publons
5 دکترجاماسب پیرکندی دانشیاردانشگاه صنعتی مالک اشتر publons
6 دکتر حسن بصیرت تبریزی استاددانشگاه صنعتی امیرکبیر،تهران،ایران publons
7 دکترمحمود  پسندیده فرد استادیار دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران publons
8 دکترمحمد مهدی دوستدار استاد دانشگاه جامع امام حسین (ع)،تهران،ایران  
9 دکترمحمدحسن جوارشکیان استاد دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد،ایران  
10 دکترعباس ابراهیمی استاددانشگاه صنعتی شریف،تهران،ایران  
11 دکترامیر حمزه  فرج الهی استادیار دانشگاه امام علی(ع)،تهران،ایران  
12 دکتر علی چائی بخش لنگرودی دانشیار دانشگاه گیلان،رشت،ایران publons
13 دکترمحمد  همت اسفه استادیار،دانشگاه امام حسین (ع)،تهران،ایران  
14 دکترامیره  نوربخش استادیار،دانشگاه بوعلی همدان،،تهران،ایران  
15 دکترمحمدعلی  جزووزیری استادیاردانشگاه جامع امام حسین (ع)،تهران،ایران  
16 دکترعبدالعلی  حقیری استادیاردانشگاه جامع امام حسین (ع)،تهران،ایران  
17 دکترمیرکاظم  یکانی استادیار دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل،ایران  
18 دکترهاشم  نوروزی استادیار دانشگاه نوشیروانی بابل،بابل،ایران  
19  دکترحسن سجادی  استادیار،دانشگاه بجنورد،بجنورد،ایران  
20 دکتر مرتضی ملاجعفری دانشگاه علم و صنعت ایران،تهران،ایران  publons
21 دکتر توحید میرزابابای مستوفی استادیار دانشگاه ایوان‌کی،ایوان کی،ایران publons
22 دکتر شهرام آجری دانشیار دانشگاه مراغه،مراغه،ایران publons
23 دکتر ابوالفضل خلخالی دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران publons

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

لیست  داوران مجله مکانیک سیالات در سال 1401

ردیف

نام و نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

لینک اشتراک در پایگاه‌های بین‌لمللی 

1 دکتر احمد مامندی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند،پرند،ایران publons
2 دکتر مازیار فهیمی فرزام دانشیار دانشگاه مراغه،مراغه،ایران publons
3 محمد مهدی دوستدار استاد دانشگاه جامع امام حسین (ع)،تهران،ایران  
4 محمدحسن جوارشکیان استاد دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد،ایران  
5 عباس ابراهیمی استاددانشگاه صنعتی شریف،تهران،ایران  
6 امیر حمزه  فرج الهی استادیار دانشگاه امام علی(ع)،تهران،ایران  
7 شهروز  یوسف زاده استادیار دانشگاه آزاد اسلامی الیگودرز، الیگودرز، ایران  
8 علی  راستی جهرمی استادیار دانشگاه شیراز،تهران،ایران  
9 حسن مسعودی  استادیاردانشگاه امام حسین(ع)، تهران،ایران  
10 محمدمهدی هیهات دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک- تربیت مدرس،تهران، ایران  
11 رامین ذاکری استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود،شاهرود ایران  
12 سلمان ابراهیمی نژاد استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران،تهران ،ایران publons
13 جاماسب پیرکندی دانشیاردانشگاه صنعتی مالک اشتر publons
14 دکتر حسن بصیرت تبریزی استاددانشگاه صنعتی امیرکبیر،تهران،ایران publons
15 محمود  پسندیده فرد استادیار دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران publons
16 دکتر علی چائی بخش لنگرودی دانشیار دانشگاه گیلان،رشت،ایران publons
17 میرکاظم  یکانی استادیار دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل،ایران  
18 هاشم  نوروزی استادیار دانشگاه نوشیروانی بابل،بابل،ایران  
19 علی میرمحمدی استادیار، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،تهران،ایران  
20  حسن سجادی استادیار،دانشگاه بجنورد،بجنورد،ایران  
21 دکتر مرتضی ملاجعفری دانشگاه علم و صنعت ایران،تهران،ایران  publons
22 دکتر توحید میرزابابای مستوفی استادیار دانشگاه ایوان‌کی،ایوان کی،ایران publons
23     publons
24 دکتر رامین ذاکری استادیار،دانشگاه صنعتی شاهرود،شاهرود ،ایران  
25 محمد  همت اسفه استادیار،دانشگاه امام حسین (ع)،تهران،ایران  
26 امیره  نوربخش استادیار،دانشگاه بوعلی همدان،،تهران،ایران  
27 محمدعلی  جزووزیری استادیاردانشگاه جامع امام حسین (ع)،تهران،ایران  
28 عبدالعلی  حقیری استادیاردانشگاه جامع امام حسین (ع)،تهران،ایران  
29 فرهاد قدک دانشیار،دانشگاه جامع امام حسین (ع)،تهران،ایران  
30 محمدرضا مراد دانشیار،دانشگاه صنعتی شریف،تهران،ایران  
31 سجاد  قاسملوی استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر،تهران،ایران  
32 حمید پرهیزکار دانشیاردانشگاه صنعتی مالک اشتر  
33 محمدرضا برهان پناه استادیاردانشگاه صنعتی شریف ،تهران، ایران  
34 دکتر شهرام آجری دانشیار دانشگاه مراغه،مراغه،ایران publons
35 دکتر ابوالفضل خلخالی دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران publons

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

لیست  داوران مجله مکانیک سیالات در سال 1400

ردیف

نام و نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

لینک اشتراک در پایگاه‌های بین‌لمللی 

1 نرگس قبادی استادیاردانشگاه آزاد اسلامی ،تهران، ایران  
2 عباس ابراهیمی استاد دانشگاه صنعتی شریف ،تهران، ایران  
3 محمدرضا برهان پناه استادیاردانشگاه صنعتی شریف ،تهران، ایران  
4 دکتر امیرعلی نیک خواه دانشیاردانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،تهران،ایران publons
5 دکتر حسن بصیرت تبریزی استاددانشگاه صنعتی امیرکبیر،تهران،ایران publons
6 رضا تقوی زنوز دانشار دانشگاه انشگاه علم و صنعت ایران،تهران،ایران  
7 محمدعلی جزووزیری استادیاردانشگاه جامع امام حسین (ع)،تهران،ایران  
8 دکتر محمود پسندیده فرد دانشیار،دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد،تهران  
9 دکتر حسن سجادی استادیار،دانشگاه بجنورد،بجنورد،ایران  
10 دکتر رامین ذاکری استادیار،دانشگاه صنعتی شاهرود،شاهرود ،ایران  
11 مهدی  رمضانی‌زاده دانشیاردانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری،تهران،ایران  
12 محمودزی دانشیار دانشگاه تهران،،تهران،ایران  
13 دکتر مصطفی نصیری استادیاردانشگاه صنعتی اصفهان،اصفهان،ایران publons
14 دکتر سعید فعلی استاد دانشگاه رازی کرمانشاه،کرمانشاه،ایران publons
15 محمدرضا سلیمی استادیارپژوهشگاه هوا فضا وارت علوم وتحقیقات ،تهران،ایران  
16 سید آرش  سید شمس طالقانی دانشیارپژوهشگاه هوا فضا وزارت علوم وتحقیقات ،تهران،ایران  
17 زهیر  صبوحی استادیارپژوهشگاه هوا فضا وارت علوم وتحقیقات ،تهران،ایران  
18 علی  عبدالهی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران  
19 اسلام  عزت نشان دانشیاردانشگاه شهید بهشتی،تهران،ایران  
20 امیرحمزه  فرج الهی استادیار، دانشگاه امام علی (ع)،تهران،ایران  
21 دکتر سیدمجید قریشی استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،تهران،ایران publons
22 دکتر ابوالفضل خلخالی دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران publons
23 محمود پسندیده استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران،ایران  
24 سجاد  قاسملوی استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر،تهران،ایران  
25 فرهاد قدک دانشیاردانشگاه جامع امام حسین (ع)،تهران،ایران  
26 سعید  کریمیان علی ابادی دانشیاردانشگاه تربیت مدرس، تهران،ایران  
27 امیر گودرزی استادیاردانشگاه جامع  امام حسین (ع)، تهران،ایران  
28 دکتر علی چائی بخش لنگرودی دانشیار دانشگاه گیلان،رشت،ایران publons
29 دکتر مازیار فهیمی فرزام دانشیار دانشگاه مراغه،مراغه،ایران publons
30 حسن مسعودی  استادیاردانشگاه امام حسین(ع)، تهران،ایران  
31 محمد کاظم مویدی استادیاردانشگاه قم، قم، ایران  
32 جعفرنژادعلی استادیار دانشگاه مازندران،ساری،ایران  
33 محمدمهدی هیهات دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک- تربیت مدرس،تهران، ایران  
34 دکتر حمید پرهیزکار دانشیاردانشگاه صنعتی مالک اشتر  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

لیست مشاوران و داوران مجله مکانیک سیالات در سال 1399

ردیف

نام و نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

1

دکتر امین امیری دولوئی

دانشگاه بجنورد

2

دکتر محمود پسندیده فرد

دانشگاه فردوسی مشهد

3

دکتر محمدرضا حیدری

دانشگاه آزاد اسلامی

4

دکتر رامین ذاکری

دانشگاه صنعتی شاهرود

5

دکتر مهدی رمضانی‌زاده

دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

6

دکتر حسن سجادی

دانشگاه بجنورد

7

دکتر ایمان شفیعی نژاد

پژوهشگاه هوافضا

8

دکتر سید مصطفی حسینعلی­پور

دانشگاه علم و صنعت ایران

9

دکتر عباس ابراهیمی

دانشگاه صنعتی شریف

10

دکتر علیرضا نادری

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

11

دکتر فرهاد قدک

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

12

دکتر محمدرضا سلیمی

پژوهشگاه هوافضا (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

13

دکتر محمدرضا علیگودرز

دانشگاه شهید رجایی

14

دکتر حمید پرهیزکار

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

15

دکتر داوود دومیری­گنجی

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

16

دکتر محمد فراهانی

دانشگاه صنعتی شریف

17

دکتر رامین کمالی­مقدم

پژوهشگاه هوافضا (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

18

دکتر مصطفی هادی­دولابی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

19

دکتر افشین بابائی

دانشگاه مازندران

20

دکتر محمدمهدی دوستدار

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

21

دکتر سید حامد هاشمی­مهنه

پژوهشگاه هوافضا (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

22

دکتر مصطفی هادی دولابی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

23

دکتر ایمان بهمن جهرمی

پژوهشگاه هوافضا (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

24

دکتر الشن سلطانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

25

دکتر امیر گودرزی

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

26

دکتر عبدالعلی حقیری

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

27

دکتر محمدعلی جزووزیری

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

28

دکتر مهدی برادران نیا

دانشگاه تبریز

29

دکتر حسن خشنودی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

30

دکتر محمدرضا الهامی

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

31

آقای مسعود محمدی

دانشگاه تهران

32

آقای مجید حاجی­پور

دانشگاه صنعتی شریف

33

آقای وحید فرج­پور

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

34

حسن مسعودی

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

لیست مشاوران و داوران مجله مکانیک سیالات در سال 1398

ردیف

نام و نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

1

دکتر سید مصطفی حسینعلی­پور

دانشگاه علم و صنعت ایران

2

دکتر عباس ابراهیمی

دانشگاه صنعتی شریف

3

دکتر علیرضا نادری

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

4

دکتر فرهاد قدک

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

5

دکتر محمدرضا سلیمی

پژوهشگاه هوافضا (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

6

دکتر محمدرضا علیگودرز

دانشگاه شهید رجایی

7

دکتر حمید پرهیزکار

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

8

دکتر داوود دومیری­گنجی

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

9

دکتر محمد فراهانی

دانشگاه صنعتی شریف

10

دکتر رامین کمالی­مقدم

پژوهشگاه هوافضا (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

11

دکتر مصطفی هادی­دولابی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

12

دکتر افشین بابائی

دانشگاه مازندران

13

دکتر محمدمهدی دوستدار

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

14

دکتر سید حامد هاشمی­مهنه

پژوهشگاه هوافضا (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

15

دکتر مصطفی هادی دولابی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

16

دکتر ایمان بهمن جهرمی

پژوهشگاه هوافضا (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

17

دکتر الشن سلطانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

18

دکتر امیر گودرزی

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

19

دکتر عبدالعلی حقیری

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

20

دکتر محمدعلی جزووزیری

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

21

دکتر مهدی برادران نیا

دانشگاه تبریز

22

دکتر حسن خشنودی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

23

دکتر محمدرضا الهامی

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

24

آقای مسعود محمدی

دانشگاه تهران

25

آقای مجید حاجی­پور

دانشگاه صنعتی شریف

26

آقای وحید فرج­پور

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

27

حسن مسعودی

دانشگاه جامع امام حسین(ع)