اهداف و چشم انداز

اهداف

نشریه مکانیک سیالات و آئرودینامیک در نظر دارد در زمینه تخصصی خود:

1- مرز‌های دانش بشری را گسترش دهد،

2- سطح علمی متخصصان جامعه را ارتقاء دهد،

3- در حل مسائل علمی دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و صنایع کشور موثر واقع شود،

4- بین دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و صنایع کشور ارتباط مؤثری ایجاد کند،

5- جدیدترین دستاورد‌های علمی اساتید، محققان، صنعتگران و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری را منتشر نماید و

6- رقابت سالم و مؤثر بین دانشمندان کشور ایجاد کند.

 

محور‌ها­ی پذیرش مقاله

محور­های اصلی نشریه مکانیک سیالات و آئرودینامیک عبارتند از مسائل پیچیده در تحقیقات بنیادین، توسعه ای و کاربردی در زمینه:

1- مکانیک سیالات (جریانهایی چون آرام، انتقالی، آشفته، تک فازی، چند فازی، لزج، غیر لزج، تراکم پذیر و غیر قابل تراکم) و

2- آئرودینامیک (جریانهای غیر قابل تراکم و تراکم پذیر، شامل: مادون صوت، حدود صوت، مافوق صوت و ماورای صوت)،

که با استفاده از روش های تحلیلی، عددی یا تجربی قابل­حل می‌باشند.