اهداف و چشم انداز

اهداف

نشریه مکانیک سیالات و آئرودینامیک در نظر دارد در زمینه تخصصی خود:

1-     مرز‌های دانش بشری را گسترش دهد،

2-     سطح علمی متخصصان جامعه را ارتقاء دهد،

3-     در حل مسائل علمی دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و صنایع کشور موثر واقع شود،

4-     بین دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و صنایع کشور ارتباط مؤثری ایجاد کند،

5-     جدیدترین دستاورد‌های علمی اساتید، محققان، صنعتگران و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری را منتشر نماید و

6-      رقابت سالم و مؤثر بین دانشمندان کشور ایجاد کند.

 

محور‌ها­ی پذیرش مقاله

محور­های اصلی نشریه مکانیک سیالات و آئرودینامیک عبارتند از مسائل پیچیده در تحقیقات بنیادین، توسعه ای و کاربردی در زمینه:

1-     مکانیک سیالات (جریانهایی چون آرام، انتقالی، آشفته، تک فازی، چند فازی، لزج، غیر لزج، تراکم پذیر و غیر قابل تراکم) و

2-     آئرودینامیک (جریانهای غیر قابل تراکم و تراکم پذیر، شامل: مادون صوت، حدود صوت، مافوق صوت و ماورای صوت)،

که با استفاده از روش های تحلیلی، عددی یا تجربی قابل­حل می‌باشند.