بررسی تجربی نقش عدد رینولدز و اثرات انسداد جریان بر خصوصیات آیرودینامیکی یک مدل استاندارد در رژیم گذرصوت

نویسندگان

1

چکیده

در رژیم گذرصوت رشد لایه مرزی و به تبع آن افزایش ضخامت جابه‌جایی لایه مرزی عوامل اصلی و تعیین کننده موقعیت شوک تشکیل شده روی سطوح آیرودینامیکی در این رژیم محسوب می‌شوند. با توجه به اینکه رشد لایه مرزی تابعی از عدد رینولدز جریان آزاد و نیز موقعیت گذار لایه مرزی از حالت آرام به آشفته است، عدد رینولدز جریان آزاد و دیگر پارامترهای دخیل در رشد و موقعیت گذار لایه مرزی تعیین کننده موقعیت تشکیل شوک و مقدار نیروها و ممان‌های آیرودینامیکی وارده بر جسم و سطوح آیرودینامیکی در رژیم گذرصوت هستند. در این مقاله به بررسی کیفی نقش عدد رینولدز در اندازه نیروها و ممان‌های آیرودینامیکی وارده بر مدل آگارد بی(AGARD-B) پرداخته شده است. همچنین، بر اساس تست‌های تونل باد انجام شده در رژیم گذرصوت، علاوه بر عدد رینولدز، میزان انسداد جریان نیز یکی دیگر از پارامترهای تأثیرگذار در دقت نتیجه‌های به‌دست آمده می‌باشد.

کلیدواژه‌ها