تحلیل عددی کاویتاسیون لایه‌ای روی پروانه DTMB4119 با استفاده از روش المان مرزی بر پایه جریان پتانسیل

نویسندگان

دانشیار- دانشکده مهندسی دریا- دانشگاه امیرکبیر- 09123896343

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی پدیده کاویتاسیون لایه‌ای روی پروانه DTMB4119 با استفاده از روش المان مرزی بر پایه پتانسیل می-باشد. در الگوریتم طراحی پروانه پارامترهای هندسی و جریانی زیادی دخیل هستند. بنابراین، یک برنامه‌ کامپیوتری مورد نیاز است که با در نظر گرفتن اثر تغییر کلیه پارامترها، به تحلیل جریان روی هندسه‌های متفاوت بپردازد. روش موجود در محدوده دقت قابل قبولی قابلیت تحلیل جریان خیس شده و کاویتاسیون لایه‌ای روی پروانه را در حالت‌های پایا و ناپایا با میدان جریان‌های ورودی یکنواخت و غیر یکنواخت، با صرف زمان و هزینه بسیار کمتری نسبت به سایر روش‌های عددی رایج داراست. علاوه بر تحلیل کاویتاسیون جزیی روی پروانه‌، در تحقیق حاضر اصلاح موقعیت و مقدار پتانسیل مربوط به نقطه جدایش جریان مورد بررسی قرار گرفته است. داده‌های عددی‌ به دست آمده با داده‌های تجربی موجود مورد اعتبارسنجی قرارگرفته‌اند و تطابق بسیار خوبی بین آنها وجود دارد.

کلیدواژه‌ها