اثر پارامترهای هندسی بالک‌ها در مشخصات آیرودینامیکی پرتابه‌های مافوق صوت

نویسندگان

1

چکیده

در مقاله حاضر جریان سه بعدی غیر لزج به روش چند بلوکی مجزا برای پرتابه کامل در ماخ 5 و زاویه حمله 1 درجه و چندین مدل بالک حل شده است. یک مدل مبنا برای شکل بالک در نظر گرفته شده و سپس با تغییر هندسه بالک و حل جریان برای کل پرتابه، تأثیر این تغییرات روی خواص آیرودینامیکی، از جمله برآ، پسآ، ضریب گشتاور پایداری و گشتاور پیچشی بررسی شده است. سپس، ضریب کارائی بالک از ترکیب نیروی محوری و گشتاور پایداری پیشنهاد و الگوریتمی برای طراحی بالک بهینه استخراج شده است. بر اساس این پژوهش، هندسه مناسب بالک آن است که لبه حمله به صورت خط راست و با شیب بزرگ‌تر باشد، لبه پشت بالک محدب و طول بالک‌ها افزایش یابد و تعداد بالک‌ها حدود 7 باشد.

کلیدواژه‌ها