مطالعه تجربی کنترل فعال جریان به وسیله عملگر پلاسمایی برای جابه‌جایی زاویه واماندگی یک ایرفویل NACA0012

نویسندگان

1

چکیده

کنترل جریان به طور عمومی در طراحی اجسام پرنده و به طور خاص روی فلپ‌ها و سطوح کنترلی اهمیت بسیار زیادی دارد. به کارگیری عملگر پلاسمایی روی یک سطح کنترلی می‌تواند سبب تغییر مکان نقطه جدایش یا حذف آن شود. این ابزار کنترل جریان که به تازگی مورد بررسی محققان قرار گرفته، یک نیروی حجمی ایجاد می‌کند که سبب تولید یک میکرو جت در نزدیک دیواره می‌شود. تحقیق حاضر اثرات عملگر پلاسمایی روی جریان در اطراف یک ایرفویل مدل NACA0012 را تا زوایای 6 درجه بعد از زاویه واماندگی به منظور جابه‌جایی نقطه جدایش بررسی می‌کند. به همین منظور، اثرات این عملگر با موج سینوسی در سیکل‌های کاری مختلف از پلاسمای غیر دائمی روی توزیع فشار روی این ایرفویل و ضریب لیفت مطالعه می‌شود. تحقیق حاضر در رینولدز حدود 5 10×7/3 انجام شده است. تولید پلاسما به وسیله منبع تغذیه ولتاژ بالا و در ولتاژهای تا حدود 14 کیلو ولت از نوع AC انجام شده است. نتایج حاضر افزایش ضریب لیفت در زوایای تا 6 درجه بعد از واماندگی با سیکل‌های کاری حدود 14% را نشان می‌دهد و این تأثیر بهتر از سیکل‌های کاری بالاتر از 50% است.

کلیدواژه‌ها