بررسی رسوب‌زدایی هیدرودینامیکی ذرات از محفظه بازگرمازا در یک کانال

نویسندگان

چکیده

در این مقاله فرایند رسوب‌زدایی هیدرودینامیکی از یک محفظه باز گرمازا در یک کانال افقی تحت تأثیر جریان جابه‌جایی توأم آزاد و اجباری مورد مطالعه عددی قرار گرفته است. جریان با سرعت یکنواخت u0 در دمای Tc وارد کانال می‌شود. کف محفظه در دمای ثابت Th قرار دارد، در حالی که دیواره بالایی کانال در دمای Tc است. تحلیل برای محدوده‌ی وسیعی از عدد گراشف ( 105 Gr ≤ ≤101 ) و عدد رینولدز
( 1000≤Re ≤ 10) انجام شده است. نتیجه‌ها نشان می‌دهد که افزایش عدد گراشف درصد رسوب‌زدایی از محفظه را افزایش می‌دهد، در حالی که افزایش عدد رینولدز و نسبت ابعاد محفظه، درصد رسوب‌زدایی را کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها