بررسی مشخصه‌های عملکرد یاتاقان‌ ژورنال دو لب با استفاده از روان‌کار میکروپلار

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، مؤلفه‌های عملکرد استاتیکی یاتاقان‌های ژورنال غیرمدور که از سیال میکروپلار به‌عنوان روان‌کار استفاده می‌کنند، مورد مطالعه قرار گرفته است. معادله اصلاح شده رینولدز براساس تئوری سیال میکروپلار، با استفاده از روش عددی اجزاء محدود تحلیل و میدان فشار در یاتاقان به‌دست آورده می‌شود. پس از آن به‌کمک میدان فشار در ناحیه سیال روان‌کار، مشخصه‌های عملکرد استاتیکی، نظیر ظرفیت حمل بار، زاویه مشخصه، ضریب اصطکاک و نشتی انتهایی، برای یاتاقان بیضوی (دو لب) با روان‌کارهای نیوتنی و میکروپلار مورد بررسی قرار گرفته و تأثیر پارامترهای میکروپلار سیال، نظیر عدد کوپلینگ و طول مشخصه بی‌بعد، روی این مشخصه‌های عملکرد ارائه شده است. نتایج حاکی از آن است که استفاده از سیال میکروپلار به‌عنوان روان‌کار در سیستم یاتاقان‌های دو لب، باعث افزایش ظرفیت حمل بار، افزایش زاویه مشخصه سیستم، افزایش ضریب اصطکاک و کاهش جریان نشتی یاتاقان دو لب در بار معین می‌شود.

کلیدواژه‌ها