بررسی جریان سیال و اثرات متقابل دو استوانه گذرنده از کنار هم با استفاده از روش برهم‌نهادن شبکه‌ها

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، اثرات متقابل دو استوانه دایره‌ای یا مستطیلی گذرنده از کنار‌ هم با استفاده از روش برهم‌ نهادن شبکه‌ها مورد بررسی قرار گرفته ‌است. معادلات جریان سیال به‌صورت دوبعدی و تراکم‌‌ناپذیر و بر مبنای روش حجم محدود حل می‌شوند. در این پژوهش چند روش تعیین نقاط پر و خالی و چند روش میان‌یابی برای مبادله اطلاعات بین شبکه‌ها مورد آزمایش قرار گرفته و بهترین روش که روشی موسوم به میان‌یابی بر پایه شار جرم است، معرفی شده است. علاوه بر آن، کار حاضر کارآمدی روش برهم‌نهادن شبکه‌ها در تحلیل جریان‌های حول اجسام متحرک را نشان می‌دهد. نتایج به‌دست آمده با نتایج عددی موجود مقایسه شده‌اند. نتایج این بررسی نشان می-دهد که در یک بازه زمانی کوتاه هنگام عبور استوانه‌ها از کنار هم نیروی لیفت به‌صورت دافعه و جاذبه به استوانه‌ها وارد می‌شود. همچنین، نیروی درگ هنگام عبور استوانه‌ها از کنار هم کاهش می‌یابد و پس از عبور استوانه‌ها افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها