مدل‌سازی جریان و انتقال حرارت سیال ویسکوالاستیک در حال توسعه در یک کانال مستطیلی

نویسندگان

چکیده

در تحقیق حاضر، مدل‌سازی عددی جریان و انتقال حرارت سیال ویسکوالاستیک در حال توسعه درکانال‌های مستطیلی مد نظر قرار گرفته است. در جریان توسعه یافته سیالات ویسکوالاستیک، جریان‌های ثانویه‌ای در مقاطع عرضی کانال تشکیل شده که انتظار می‌رود این جریان‌های ثانویه باعث افزایش انتقال حرارت و جرم در جریان سیال شوند. از طرف دیگر، خواصی از سیال، همچون ویسکوزیته، ضریب رسانش حرارتی، ظرفیت حرارتی ویژه و همچنین ضریب آسودگی از تنش سیال نیز تابعی از دما بوده و با تغییرات دما تغییر می-کنند که این وابستگی نیز در تحقیق حاضر منظور شده است. جهت مدل‌سازی ترم تنش از معادله متشکله، فن تین تنر بهبود یافته که یک معادله غیر‌خطی بوده و شامل اثرات الاستیک و باریک شوندگی ویسکوزیته می‌باشد، استفاده شده است. همچنین، گسسته‌سازی معادلات حاکمه ‌روی یک شبکه جابه‌جا شده و با استفاده از روش تفاضل محدود صورت پذیرفته، برای حل آنها از روش تراکم‌پذیری مصنوعی که درنهایت منجر به حل صریح معادلات شده، استفاده شده است. لازم به‌ذکر است که علاوه بر نتایج مربوط به محدوده در حال توسعه و توسعه یافته، اثر برخی از پارامترهای بی‌بعد بر جریان و انتقال حرارت نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج از تطابق خوبی با نتایج تحقیقات دیگر در این زمینه برخوردار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها