محاسبه بارهای آیرودینامیکی وارده بر هواپیما در حین پروازهای عملیاتی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق نحوه محاسبه بارهای آیرودینامیکی وارده بر یک هواپیما در کلیه شرایط پروازی ارائه شده است. بدین منظور، هواپیمای F-5 به‌عنوان نمونه انتخاب شده و به‌دست آوردن معادله برای محاسبه بارهای آیرودینامیکی وارده بر آن در کلیه شرایط پروازی مد نظر قرار گرفته است. جهت تعیین معادله برای محاسبه بارهای آیرودینامیکی، هواپیما در راستای طولی به صد جزء کوچک تقسیم شده است. سپس، حل عددی در شرایط مختلف عدد ماخ، زاویه حمله، تغییرات سطوح کنترل و ..... که از پارامترهای مؤثر در اعمال بارهای آیرودینامیکی روی هواپیما می باشند، انجام شده و بارهای آیرودینامیکی وارده به هر یک از این اجزاء در شرایط موصوف به‌دست آمده‌اند. با استفاده از بارهای حاصله از حل عددی و پارامترهای مختلف به‌کار رفته در تعیین این بارهای، از طریق روش کمترین مجذورات، معادله‌ای برای محاسبه بارهای آیرودینامیکی اعمالی بر هر جزء تعیین شده است. به‌منظور به‌دست آوردن مقادیر متغیرهای به‌کار رفته در معادلات پیش گفته، شبیه‌سازی پروازی هواپیمای مذکور انجام شده است. جهت اطمینان از دقت شبیه‌سازی، نتایج حاصل از آن با اطلاعات به‌دست آمده از آزمایشات پروازی اعتبارسنجی شده است. سرانجام، به‌عنوان نمونه مانور لوپ با استفاده از این شبیه‌ساز اجرا شده و مقادیر متغیرهای به‌کار رفته در معادلات، بار آیرودینامیکی اجزاء در حین اجرای این مانور ثبت شده است. با قرار دادن مقادیر حاصله در معادلات موصوف، بارهای آیرودینامیکی اعمالی بر اجزاء در طول مانور محاسبه شده است. نتایج حاصله نشان می‌دهد که روش عنوان شده جهت محاسبه بارهای آیرودینامیکی هواپیما مناسب می باشد.

کلیدواژه‌ها