اثر جهت و قدرت میدان مغناطیسی بر جریان سیال داخل حفره مربعی با مرز متحرک

نویسندگان

1

چکیده

در تحقیق حاضر، اثرات اندازه و جهت میدان مغناطیسی بر میدان جریان داخل حفره مربعی با مرز متحرک در کل دامنه تغییرات قدرت میدان مغناطیسی که تاکنون به‌طور عملی مورد استفاده قرار گرفته است (0 تا 10 تسلا)، مطالعه می‌شود. معادلات حاکم بر مسئله، شامل معادلات مومنتوم، پیوستگی و معادلات میدان مغناطیسی می‌باشند که با تدوین کد کامپیوتری کامل در محیط فرترن، ‌به‌صورت عددی حل شدند. برای حل معادلات مومنتوم و پیوستگی از ‌روش حجم محدود، با استفاده از الگوریتم سیمپل و برای حل معادلات میدان مغناطیسی از روش تفاضل محدود استفاده شده است. مطالعه اثر میدان مغناطیسی بر توزیع سرعت، خطوط جریان و نیز گردابه-های جریان در این تحقیق نشان می‌دهد که اعمال میدان مغناطیسی یکنواخت و عمودی از سطح زیرین، با قدرت کمتر از 01/0 تسلا سبب کوچک شدن گردابه‌های موجود در حفره می‌شود، به‌طوری‌که میدان مغناطیسی با قدرت حدود 01/0 تسلا سبب ناپدید شدن گردابه جریان شده درحالی‌که با افزایش بیشتر قدرت میدان مغناطیسی، گردابه‌های بزرگ‌تری تشکیل می‌شود.

کلیدواژه‌ها