طراحی ترمودینامیکی یک توربین قدرت جهت استفاده در فرآیند تبدیل یک موتور توربوجت به توربوشفت

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، مراحل طراحی ترمودینامیکی یک توربین قدرت جریان محوری برای تبدیل یک موتور توربوجت موجود به موتور توربوشفت ارائه شده است. این کار با جایگزینی نازل خروجی موتور توربوجت با یک توربین قدرت جریان محوری انجام شده است. مدل‌سازی توربین مورد نظر بر مبنای مدل اینلی ماتیسون، صورت گرفته و صحت نتایج به‌دست‌آمده از مدل اینلی ماتیسون، به‌کمک نرم افزارهای شبیه‌سازی سه‌بعدی و داده‌های تجربی موجود، ارزیابی شده است. عملکرد توربین طراحی شده در چند زاویه حمله متفاوت برای پره‌های متحرک و ثابت بررسی شده است. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که توربین در زاویه حمله 8- درجه برای پره‌های متحرک و زاویه حمله 3- درجه برای پره‌های ثابت کمترین تلفات و بیشترین بازده را دارد.

کلیدواژه‌ها