الگوی رتبه‌کاسته تخمین جریان تراکم‌پذیر بر مبنای روش تجزیه متعامد بهینه، با استفاده از میان‌یابی و برون‌یابی مودهای پرانرژی

نویسندگان

قم دانشگاه قم، دانشکده فنی، گروه مهندسی مکانیک

چکیده

هدف از این پژوهش ارائه روشی جهت تخمین سریع ضرایب آیرودینامیکی و بازسازی میدان جریان حول ایرفویل NACA0012 در جریان مافوق صوت و مادون صوت، با استفاده از روش تجزیه متعامد بهینه و نیز بررسی تأثیر تعداد و نوع چیدمان نمایه‌های مورد استفاده در میدان جریان بازسازی شده می‌باشد. در الگوی مذکور، از ترکیب روش‌های تجزیه متعامد بهینه، میان‌یابی مارپیچ درجه سوم و برون‌یابی توابع چندجمله‌ای استفاده شده تا داده‌های مربوط به زوایای حمله و اعداد ماخ مفقود شده و همچنین تولید نشده در فرآیند حل CFD، بسیار سریع‌تر نسبت به حل با روش عددی و با دقتی مناسب به‌دست ‌آیند. درنهایت، نتایج حاصل از مدل رتبه‌کاسته تجزیه متعامد بهینه با نتایج داده‌های حاصل از حل عددی مقایسه شده و نکاتی جهت انتخاب درست نمایه‌ها ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها