طراحی مفهومی جزء دوار یک کمپرسور گریز از مرکز میکروتوربین گاز 65 کیلووات

نویسندگان

چکیده

هدف از مقاله‌ حاضر، طراحی جزء دوار یک میکروکمپرسور گریز از مرکز به‌منظور تأمین فشار برای یک میکروتوربین گاز 65 کیلوواتی می‌باشد. در ابتدا، تحلیل ترمودینامیکی مقدماتی از سیکل مورد نظر با استفاده از کد نوشته‌شده صورت گرفته است. با استفاده از تحلیل ترمودینامیکی انجام-شده، نسبت فشار 4 برای کمپرسور در نظر گرفته شده است. بازده‌ گرمایی به‌دست‌آمده‌ میکروتوربین 64/25 درصد می‌باشد. کار طراحی میکروکمپرسور مورد نظر در دور 000و90 دور در دقیقه انجام پذیرفته و ابعاد مطلوب آن استخراج شده است. میکروکمپرسور طراحی‌شده دارای 9 تیغه‌ اصلی و 9 تیغه‌ جداکننده بوده،. قطر خارجی جزء دوار این کمپرسور 5/95 میلی‌متر می‌باشد. در گام بعد از فرآیند طراحی، هندسه‌ سه‌بعدی کمپرسور استخراج شده است. در نهایت به‌منظور صحه‌گذاری بر طراحی انجام‌شده، از نرم‌افزار CCD برای طراحی کمپرسور گریز از مرکز استفاده شده و حل عددی جریان با استفاده از نرم‌افزار CFX روی هندسه‌ تولیدشده به‌دست آمده است.

کلیدواژه‌ها