تاثیر خواص ترموفیزیکی متغیر با دما بر انتقال حرارت ترکیبی آشفته در یک کانال قائم

نویسندگان

چکیده

در مقاله‌ حاضر اثر خواص ترموفیزیکی متغیر با دما بر انتقال حرارت ترکیبی (جابجایی مختلط- تشعشع گرمایی) آشفته در یک کانال قائم متشکل از دو صفحه موازی عمودی مورد مطالعه و تحلیل قرار می‌گیرد. عدد رینولدز بر مبنای نصف عرض کانال و سرعت اصطکاکی برابر با 150 و عدد گراشف بر مبنای عرض کانال و اختلاف دمای دیوارهها 106×6/1 میباشد. شبیه‌سازی عددی با استفاده از حل‌گر توسعه دادهشده در کد منبع باز اُپنفوم (OpenFOAM) بر مبنای روش حجم محدود صورت گرفته است. بهمنظور مدل‌سازی آشفتگی، از مدل رینولدز پایین لاندر- شارما مبتنی بر رهیافتRANS استفاده شده است. خواص ترموفیزیکی سیال (لزجت دینامیکی و ضریب هدایت حرارتی) براساس قوانین معتبر سادرلند و توانی وارد معادلات حرارت و جریان شده است. سیال عامل خاکستری، با قابلیت جذب، صدور و پراکنش در نظر گرفته شده و همچنین معادله انتقال تشعشعی با استفاده از روش جهات مجزا (DOM) حل شده است. نتایج نشان می‌دهند که در شرایط خواص ترموفیزیکی متغیر با دما، عدد ناسلت در هر دو سمت دیواره گرم و سرد کاهش می‌یابد. همچنین، مشاهده شده که دمای بالک و ضریب اصطکاک در سمت دیواره گرم افزایش و در سمت دیواره سرد کاهش می‌یابند. علاوهبر آن، سرعت در عرض کانال و در خط مرکزی افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها