تحلیل عددی پدیده تعامل سیال– سازه بر روی پره توربین

نویسندگان

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

در این مقاله، ابتدا به بیان پدیده تعامل سیال- سازه و تاریخچه‌ای از آن پرداخته شده و سپس با توجه به شرایط کاری پیچیده و خاصی که یک پره توربین دارد به بررسی این پدیده بر روی آن پرداخته شده است. تعامل سیال- سازه یک مدل پره توربین با استفاده با نرم‌افزار ANSYS شبیه‌سازی شده است و در این تحلیل قسمت سازه‌ای و سیالاتی نرم‌افزار استفاده می‌گردد. یک مدل پره توربین با مقطع ایرفویل و جنس آلومینیوم در سه سرعت ورودی مختلف مورد تحلیل قرار گرفته و میزان انحراف نوک پره توربین و تاثیر این انحراف بر روی فشار جریان سیال وارده بر پره توربین بررسی گردیده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که با افزایش سرعت جریان ورودی، میزان انحراف نوک پره افزایش یافته و تاثیر آن بر فشارهای سیالاتی وارد بر روتور نیز افزایش می‌یابد. همچنین، نتایج بررسی میزان جابجایی در راستای طول پره نشان می‌دهد که این تغییر شکل در طول پره خطی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها