افزایش بازدهی دسته لوله دایروی با تغییر شکل یک ردیف از لوله‌ها در جریان متلاطم

نویسندگان

دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

در این مقاله، تحلیل جریان و حرارت از روی دسته‌لوله‌های دایروی استفاده‌شده در مبدل‌های حرارتی مورد مطالعه قرار گرفته است. از نرم-افزار انسیس 15 برای شبیه‌سازی استفاده شده است. مدل k-Ω SST، به‌منظور شبیه‌سازی جریان متلاطم استفاده شده است. در این مقاله جایگزین‌کردن یک شکل متفاوتی از لوله‌ها در یک ردیف خاص برای افزایش عملکرد آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. رژیم جریان متلاطم بوده و همان‌طورکه می‌دانید اصطکاک تاثیر مهمی در این نوع از رژیم جریان دارد. به این ترتیب تعویض لوله دایروی با لوله بیضوی مورد نظر قرار گرفته است. ضمن اینکه، تنش‌های حرارتی به‌علت تقارن سطح مقاطع دایروی در آن‌ها نسبت به اشکال دیگر کم‌تر است. نتایج حاصل حاکی از افزایش 24% کارایی دسته‌لوله دایروی با تغییر شکل ردیف پنجم لوله‌های دایروی با لوله‌های بیضوی با همان قطر هیدرولیکی و مساحت است.

کلیدواژه‌ها