بررسی تجربی ویژگی‌های جریان اطراف یک استوانه بیضوی در نزدیکی صفحه تخت

نویسندگان

حکیم سبزواری

چکیده

ویژگی‌های جریان در اطراف یک استوانه بیضوی با نسبت محور 2=AR قرار گرفته در نزدیکی یک صفحه تخت به‌صورت تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. استوانه بیضوی در داخل و خارج از یک لایه‌مرزی آشفته که ضخامتش 38/0 برابر ارتفاع سطح مقطع استوانه می‌باشد (B38/0=δ)، قرار گرفته است. اعداد رینولدز بر اساس ارتفاع سطح مقطع استوانه، 000و15 و 000و30 می‌باشند. اندازه‌گیری سرعت متوسط و شدت اغتشاش‌ها زمانی که دنباله‌ استوانه بیضوی با لایه‌مرزی ایجاد شده بر روی یک صفحه تخت تداخل می‌کند، با استفاده از جریان‌سنج سیم داغ دما ثابت انجام شده است. در ناحیه نزدیکِ دنباله، پروفیل‌های سرعت متوسط و شدت اغتشاش‌ها وابسته به نسبت فاصله (G/B) و عدد رینولدز (Re) می‌باشند. مشخص شد که تداخل دنباله و لایه‌مرزی به‌جز در 1/0G/B=، در عدد رینولدز 000و30 نسبت به 000و15 سریع‌تر رخ می‌دهد. تداخل دنباله با لایه‌مرزی در مؤلفه نوسانی سرعت نسبت به سرعت متوسط سریع‌تر می‌باشد. با افزایش نسبت فاصله، ضریب پسای استوانه کاهش می‌یابد که مقدار کاهش ضریب پسا در عدد رینولدز 000و30 نسبت به 000و15 بیش‌تر است. نتایج نشان می-دهند که عدد استروهال با افزایش نسبت فاصله، افزایش می‌یابد و تقریباً مستقل از /Bδ است. ناحیه دنباله پشت استوانه بیضوی نسبتاً کوچک است و پروفیل‌های سرعت تمایل دارند که به‌سرعت به لایه‌مرزی صفحه تخت برسند.

کلیدواژه‌ها