بررسی اثرات کاتالیتیکی دیواره روی گرمایش آیرودینامیکی دماغه-های فناشونده ماوراء‌صوت به روش گام به گام مکانی

نویسنده

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

دقیق‌ترین روش جهت محاسبه گرمایش آیرودینامیکی ، حل عددی جریان است. استفاده از روش حجم محدود جهت حل کامل معادلات ناویراستوکس در گذر زمان بسیار وقت‌گیر است. بنابراین با استفاده از الگوریتم اختلاف محدود و انتقال معادلات به فضای رویه‌ای از طریق توابع نگاشت و روش ترکیبی لایه شوک لزج و لایه مرزی خودمتشابه، کد CTCA تدوین گردید. مشخص‌نمودن غلظت جرمی گونه‌ها در مرز دیواره، ناشی از فعل و انفعالات شیمیایی فناشوندگی سطح و تجزیه/ یونیزاسیون هوا از ورودی‌های اصلی حل میدان جریان دماغه‌های ماوراءصوت است. غلظت جرمی گونه‌ها در مرز دیواره ناشی از فعل و انفعالات شیمیایی، نیز به نوع کاتالیتکی دیواره یا مدت زمان توقف جریان در نقطه خاصی از دیواره، وابسته است. در دیواره‌های کاملاً کاتالیتیک، میزان توقف جریان از زمان لازم جهت تعادل فعل و انفعالات شیمیایی بیش‌تر بوده و شرایط مرزی دیواره با فرض حالت تعادل شیمیایی مشخص می‌گردد. همچنین، در دیواره‌های غیرکاتالیتیک، میزان توقف جریان بسیار کم‌تر از زمان لازم جهت تعادل فعل و انفعالات شیمیایی است و شرایط مرزی دیواره با فرض حالت انجمادی مشخص می‌گردد. میزان کاتالیتیکی دیواره به متوسط نرخ ترکیب مجدد گونه‌ها وابسته است و این پارامتر یکی از ورودی‌های مسئله است. بنابراین در این تحقیق، اثرات کاتالیتیکی دیواره روی گرمایش آیرودینامیکی دماغه‌های فناشونده به روش گام‌به‌گام مکانی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق و تحقیقات مشابه نشان داد که فرض کاتالیتکی دیواره در نقطه سکون و غیرکاتالیتکی در بدنه دماغه‌ها فرض معقولی است.

کلیدواژه‌ها