حل عددی مسئله‌ کوئت ناپایا و دوبعدی با استفاده از روش شبکه‌ بولتزمن تفاضل محدود

نویسندگان

دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

مدل دوبعدی تفاضل محدود شبکه‌ بولتزمن برای بررسی مسائل تک‌فاز ارائه می‌شود. جمله‌ زمان با استفاده از روش رانگ‌کوتای با خطای پراکندگی- پخش کم و جمله‌ مکان با استفاده از روش بالادست مرتبه 3 گسسته می‌شوند. معادلات حاکم و روش عددی ارائه خواهد شد. نحوه‌‌ اعمال شرایط مرزی در روش FDLBM مطرح می‌شود. سپس جهت ارزیابی روش عددی، دو مسئله‌ پایه‌ گردابه‌های تیلور و جریان کوئت حل می‌شود. هدف از این نوشتار، معرفی روش یادشده و نشان‌دادن توانایی آن در حل مسائل پایا و ناپایا است.

کلیدواژه‌ها