تحلیل عددی انتقال حرارت و پخش نانوذرات مغناطیسی در یک جریان غیرنیوتنی خون، تحت تأثیر میدان مغناطیسی غیر یکنواخت

نویسندگان

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی توزیع و انتقال حرارت نانوذره­های مغناطیسی درون یک مویرگ سرطانی با جریان غیرنیوتنی خون، تحت اثر میدان مغناطیسی غیریکنواخت خارجی، است. بدین منظور، معادلات حاکم پیوستگی، مومنتوم، انرژی، ماکسول و غلظت برای سیال غیرنیوتونی با مدل لزجت کاریو که تابعی از نرخ برشی می­باشد، در ماژول عددی کامسول مدل شده و به­صورت کوپل شده مورد تحلیل قرار گرفته است. در این تحقیق، رگ به­صورت سه­بعدی و با دیواره صلب فرض شده است. نتایج حاصل نشان­دهنده آن است که غلظت نانوذره­های مغناطیسی در دیواره بالایی مویرگ در زمان­های بالا به یک مقدار پایا می­رسد. و این تجمع بر دمای جریان خون اثر­گذار است. قدرت میدان مغناطیسی،         مغناطیس­پذیری و غلظت نانوذرات با دمای جریان خون در محل تجمع ذرات رابطه مستقیم دارد و با افزایش اندازه نانوذره­ها و سرعت ورودی، دمای جریان خون کاهش می­یابد به­طوری که در اندازه­های بالای nm 70 اثر حرارتی ذرات بسیار کم می­شود همچنین، فرض غیرنیوتنی بودن سیال تأثیر قابل ملاحظه­ای در نتایج دارد.

کلیدواژه‌ها