آنالیز سه بعدی جریان جابجایی نانوسیال در یک کانال دارای انقباض ناگهانی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی سیرجان

2 موسسه آموزش عالی جاوید جیرفت

چکیده

در این تحقیق، تاثیر درصد حجمی نانو ذرات جامد نقره بر رفتارهای هیدرودینامیکی و حرارتی جریان جابجایی آرام در یک کانال سه­بعدی و دارای انقباض ناگهانی، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته­اند. انقباض موجود درکانال به­وسیله یک پله پیشرو شیب­دار ایجاد می­شود. برای شبیه­سازی این پله در داخل کانال، از روش مسدود شده در سیستم مختصات کارتزین سه­بعدی استفاده می­شود. معادلات حاکم بر جریان که شامل معادلات بقای جرم، اندازه حرکت و انرژی است، ابتدا بی­بعد و سپس با استفاده از روش­های دینامیک سیالات محاسباتی و با بکارگیری الگوریتم سیمپل حل  می­شوند. برای بررسی تأثیر عملکرد درصد حجمی ذارت نانو، توزیع میدان­های سرعت، دما، ضریب اصطکاک، عدد ناسلت و دمای متوسط مخلوط به­صورت نموداری برای شرایط مختلف ارائه شده­اند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که درصد حجمی نانو ذرات نقره به­طور قابل ملاحظه و    چشم­گیری بر رفتارهای حرارتی و هیدرودینامیکی جریان تأثیر می­گذارد.

کلیدواژه‌ها


 1. Iwai, H., Nakabe, K., Suzuki K., and Matsubara, K. “The Effects of Duct Inclination Angle on Laminar Mixed Convective Flows over a Backward-Facing Step”, International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 43, pp. 473-485, 2000.
 2. Nie J.H., and Armaly, B.F. “Convection in Laminar Three-Dimensional Separated Flow”, International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 47, pp. 5407-5416, 2004.
 3. Chen, Y.T., Nie, J.H., Hsieh, H.T., and Sun, L.J. “Three-Dimensional Convection Flow Adjacent to Inclined Backward-Facing Step”, International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 49, pp. 4795–4803, 2006.
 4. Erturk, E., “Numerical Solutions of 2-D Steady Incompressible Flow over a Backward- Facing Step, Part I: High Reynolds Number Solutions”, Computers & Fluids, Vol. 37, pp.633–655, 2008.
 5. Atashafrooz, M., Gandjalikhan Nassab, S.A., and Ansari, A.B., “Numerical Study of Entropy Generation in Laminar Forced Convection Flow over Inclined Backward and Forward Facing Steps in a Duct”, International Review of Mechanical Engineering, Vol. 5, No. 5, pp. 898-907, 2011.
 6. Atashafrooz, M., Gandjalikhan Nassab, S.A. and Behineh, E.S. “Effects of Baffle on Separated Convection Step Flow of Radiating Gas in a Duct”, International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology, Vol. 8, No. 3, pp. 33-47, 2015.
 7. Dehghani Rayeni, A., and Gandjalikhan Nassab, S.A. “Numerical Simulation of Forced Convection Duct Flow of a Radiating Gas with Separation”, Fluid Mechanics and Aerodynamics, Vol. 6, No. 1, pp. 53–66, 2017 (In Persian).
 8. Iwai, H., Nakabe K., and Suzuki, K. “Flow and Heat Transfer Characteristics of Backward Facing Step Laminar Flow in a Rectangular Duct”, International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 43, pp. 457-471, 2000.
 9. Uruba, V., Jona´s P., and Mazur, O. “Control of a Channel-Flow Behind a Backward-Facing Step by Suction/Blowing”, International Journal of Heat and Fluid Flow, Vol. 28, pp. 665-672, 2007.
 10. Nie, J.H., Chen Y.T., and Hsieh, H.T. “Effects of a Baffle on Separated Convection Flow Adjacent to Backward-Facing Step”, International Journal of Thermal Sciences, Vol. 48, pp.618–625, 2009.
 11. Tsay, Y.L. Chang T.S. and Cheng, J.C. “Heat Transfer Enhancement of Backward-Facing Step Flow in a Channel by Using Baffle Installation on Channel Wall”, ACTA Mechanica, Vol. 174, pp. 63–76, 2005.
 12. Selimefendigil F., and Oztop, H.F. “Numerical Analysis of Laminar Pulsating Flow at a Backward Facing Step with an Upper Wall Mounted Adiabatic Thin Fin”, Computers & Fluids, Vol. 88, pp. 93–107, 2013.
 13. Atashafrooz M., and Gandjalikhan Nassab, S.A. “Simulation of Three-Dimensional Laminar Forced Convection Flow of a Radiating Gas over an Inclined Backward-Facing Step in a Duct under Bleeding Condition”, Institution of Mechanical Engineers, Part C, Journal of Mechanical Engineering Science, Vol. 227, No. 2, pp. 332-345, 2012.
 14. Atashafrooz, M., Gandjalikhan Nassab S.A., and Lari, K. “Application of Full-Spectrum k Distribution Method to Combined Non-Gray Radiation and Forced Convection Flow in a Duct with an Expansion”, Journal of Mechanical Science and Technology, Vol. 29, No. 2, pp. 845-859, 2015.
 15. Atashafrooz, M., Gandjalikhan Nassab S.A., and Lari, K. “Coupled Thermal Radiation and Mixed Convection Step Flow of Non-Gray Gas”, Journal of Heat Transfer (ASME), Vol. 138, No. 7, pp. 072701–9, 2016.
 16. Khanafer, K., Vafai K., and Lightstone, M. “Buoyancy-Driven Heat Transfer Enhancement in a Two-Dimensional Enclosure Utilizing Nanofluids”, International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 46, No. 19, pp. 3639–3653, 2003.
 17. Akbari, M., Behzadmehr, A., and Shahraki, F. “Fully Developed Mixed Convection in Horizontal and Inclined Tubes with Uniform Heat Flux Using Nanofluid”, International Journal of Heat and Fluid Flow, Vol. 29, No. 2, pp. 545-556, 2008.
 18. Sidik, N.A.C., Mohammed, H.A., Alawi, O.A., and Samion, S. “A Review on Preparation Methods and Challenges of Nanofluids”, International Communications in Heat and Mass Transfer, Vol. 54, pp. 115-125, 2014.
 19. Sidik, N.A.C., Samion, S., Musa, M.N., Muhammad, M.J., Muhammad, A.I., Yazid, M.N.A.W.M., and Mamat, R. “The Significant Effect of Turbulence Characteristics on Heat Transfer Enhancement Using Nanofluids: A Comprehensive Review”, International Communications in Heat and Mass Transfer, Vol. 72, pp. 39-47, 2016.
 20. Gholamrezaee, H., Raisi, A., and Ghasemi, B. “Mixed Convection of a Water-Al2O3 Nanofluid in an Open Square Cavity, Containing a Solid Body Heat Source”, Fluid Mechanics and Aerodynamics, Vol. 6, No. 1, pp. 13–26, 2017 (In Persian).
 21. Zeinali Heris, S., Esfahany, M.N., and Etemad, S.G. “Experimental Investigation of Convective Heat Transfer of Al2O3/Water Nanofluid in Circular Tube”, International Journal of Heat and Fluid Flow, Vol. 28, No. 2, pp. 203-210, 2007.
 22. Mansour, R.B., Galanis, N., and Nguyen, C.T. “Experimental Study of Mixed Convection with Water–Al2O3 Nanofluid in Inclined Tube with Uniform Wall Heat Flux”, International Journal of Thermal Sciences, Vol. 50, pp. 403–410, 2011.
 23. Al-aswadi, A.A., Mohammed, H.A., Shuaib N.H., and Campo, A. “Laminar Forced Convection Flow over a Backward Facing Step Using Nanofluids”, International Communications in Heat and Mass Transfer, Vol. 37, No. 8, pp. 950-957, 2010.
 24. Mohammed, H.A., Al-aswadi, A.A., Abu-Mulaweh H.I., and Shuaib, N.H. “Influence of Nanofluids on Mixed Convective Heat Transfer over a Horizontal Backward Facing Step”, Heat Transfer-Asian Research, Vol. 40, No. 4, pp. 287–307, 2011.
 25. Alawi, O.A., Sidik, N.A.C., Kazi, S.N., and Abdolbaqi, M.K. “Comparative Study on Heat Transfer Enhancement and Nanofluids Flow over Backward and Forward Facing Steps”, Journal of Advanced Research in Fluid Mechanics and Thermal Sciences, Vol. 23, No. 1, pp. 25-49, 2016.
 26. Abu-Nada, E. “Application of Nanofluids for Heat Transfer Enhancement of Separated Flows Encountered in a Backward Facing Step”, International Journal of Heat and Fluid Flow, Vol. 29, pp. 242–249, 2008.
 27. Pour, M.S., and Gandjalikhan Nassab, S.A. “Numerical Investigation of Forced Laminar Convection Flow of Nanofluids over a Backward Facing Step under Bleeding Condition”, Journal of Mechanics, Vol. 28, No. 2, pp. N7-N12, 2012.
 28. Mohammed, H.A. Alawi, O.A., and Wahid, M.A. “Mixed Convective Nanofluid Flow in a Channel Having Backward-Facing Step with a Baffle”, Powder Technology, Vol. 275, pp. 329–343, 2015.
 29. Patankar, S.V., and Spalding, D.B., “A Calculation Procedure for Heat, Mass and Momentum Transfer in Three-Dimensional Parabolic Flows”, International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 15, No. 10, pp. 1787–1806, 1972
 30. Li, A. “Experimental and Numerical Study of Three-Dimensional Laminar Separated Flow Adjacent to Backward-Facing step”, Ph.D. thesis, University of Missouri, Rolla, MO, 2001.