شبکه محاسباتی هوشمند پیرامون یک جسم متحرک سه بعدی

نویسنده

ازاد اسلامی نجف آباد

چکیده

در این مقاله، شبکه محاسباتی هوشمندی معرفی شده که با تغییر منظم و سازمان‌­یافته اتصالات شبکه، خود را با حرکات جسم درون میدان تطبیق می‌دهد. ساختار شبکه طراحی ‌شده مبتنی بر استفاده از نواحی جداگانه پیرامون جسم برای حرکت‌های دورانی و انتقالی است. در این شبکه، مشکلات مرسوم در شبکه‌های متحرک موجود که سعی در ثابت نگه داشتن اتصالات شبکه را دارند، از جمله کاهش کیفیت شبکه، نیاز به تولید مجدد شبکه به‌­طور موضعی و یا کلی، میان‌یابی و انتقال اطلاعات مابین قسمت‌های مختلف شبکه تا حد زیادی کاهش می‌یابد.همچنین، سه­بعدی بودن شبکه طراحی‌شده و عدم محدودیت در میزان دوران یا جابجایی جسم از دیگر محاسن این روش است. در ادامه، با در نظر گرفتن یک بال با ایرفویل NACA0012 تغییرات به­وجود آمده پس از دوران و جابجایی بال در شبکه و نحوه اصلاح شبکه از طریق تغییر در اتصالات آن نشان داده شده است. در نهایت، به­منظور اعتبارسنجی روش ارائه‌ شده معادلات غیردائم اویلر برای شبکه طراحی‌شده، حل و دقت الگوریتم با مطالعه روش‌های پیشین مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها