اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمدرضا حسنی اهنگر

کامپیوتر استاد- دانشگاه جامع امام حسین(ع) - تهران - ایران

mrhassaniiust.ac.ir
0000-0002-5815-5983

سردبیر

محمدمهدی دوستدار

مکانیک استاد دانشگاه حامع امام حسین(ع)- تهران - ایران

mmdoustdaryahoo.com
0009-0001-4791-4876

اعضای هیات تحریریه

رضا تقوی زنوز

مکانیک دانشیار گروه مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه علم و صنعت ایران- تهران- ایران

www.iust.ac.ir/content/1698/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C
taghaviiust.ac.ir
77240540- 2908
0020-4648-1945-0015

h-index: 3  

محمد طیبی رهنی

مکانیک گروه مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک - استاد دانشگاه صنعتی شریف - تهران - ایران

ae.sharif.edu/~web/homepage.php?username=taeibi
taeibisharif.edu
0000-0002-7875-5601

h-index: 15  

مهدی رمضانی زاده

مکانیک دانشیار گروه مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری - تهران - ایران

ramezanizadehgmail.com
0000-0002-7891-0608

محمدرضا سلطانی

مکانیک استاد گروه مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی شریف - تهران - ایران

ae.sharif.edu/~web/homepage.php?username=msoltani
msoltanisharif.edu
0000-0003-4217-9224

h-index: 12  

کیوان صادقی

مکانیک استاد گروه مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه تهران - تهران - ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/sadeghy/?lang=fa-ir
sadeghyut.ac.ir
0000-0000-0000-1016

h-index: 11  

فرهاد قدک

مکانیک دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)- تهران - ایران

fghadakgmail.com
0000-0648-9462-1660

h-index: 6  

محمود سالاری

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)- تهران - ایران

msalariihu.ac.ir

h-index: 17  

مسعود میرزایی

مکانیک استاد گروه مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران - ایران

profile.kntu.ac.ir/~mirzaei
mirzaeikntu.ac.ir
0000-0001-6455-0747

h-index: 13  

سید مصطفی حسینعلی پور

مکانیک استاد گروه مکانیک - دانشکده مهندسی - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران - ایران

www.iust.ac.ir/content/1700/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1
alipouriust.ac.ir
0000-0001-5206-6819

h-index: 27  

اعضای هیات تحریریه پیشین

مجتبی سمنانی رهبر

مکانیک دانشیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع) - تهران - ایران

msrahbaryahoo.com

محمد ابراهیمی

مکانیک گروه مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک - استادیار پژوهشگاه هوافضا - تهران - ایران

ari.ac.ir/ebrahimi
mebrahimiari.ac.ir

دبیر تخصصی

محمدعلی جزووزیری

دینامیک سیالات محاسباتی استادیاردانشگاه جامع امام حسین (ع)-تهران- ایران

mohamad.ali.vazirichmail.ir

عبدالعلی حقیری

آیرودینامیک تجربی استادیاردانشگاه جامع امام حسین (ع)-تهران-ایران

ahaghiriihu.ac.ir

امین نجفی

دانشگاه جامع امام حسین (ع)-تهران-ایران

najafi.sharifyahoo.com

فرید دولتی

استادیار-دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

farid.dolatigmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

أیمن الخباز

مهندسی مکانیک (گرایش پیشرانش و انتقال حرارت) استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه دمشق، دمشق، سوریه

damascusuniversity.edu.sy/fmee/index.php?lang=1&set=3&id=465
ayman.khabbazdamascusuniversity.edu.sy
00963-11-54917017

فرید أبو حامد

استاد، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه دمشق، دمشق، سوریه

damascusuniversity.edu.sy/fmee/index.php?lang=1&set=3&id=465
abouhamedfaridgmail.com
00963-11-54917017