نویسنده = سید آرش سید شمس طالقانی
مطالعه عددی تأثیرات میدان مگنتوهیدرودینامیک بر جدایش جریان ناشی از موج شوک انعکاسی

دوره 9، شماره 2، آذر 1399، صفحه 17-28

سید آرش سید شمس طالقانی؛ احمد قنبری مطلق؛ سهیلا عبدالهی؛ سید آرش سید شمس طالقانی


بررسی تجربی وابستگی عدد اشتروهال و پسای میانگین به موقعیت یک سیلندر دایروی پشت یک ایرفویل

دوره 1، شماره 2، بهمن 1391

عبدالله شادآرام؛ سیما باجلان؛ سید آرش سید شمس طالقانی