بررسی تجربی وابستگی عدد اشتروهال و پسای میانگین به موقعیت یک سیلندر دایروی پشت یک ایرفویل

نویسندگان

چکیده

تداخل آیرودینامیکی سیلندر استوانهای و دنباله ایرفویل بالادست اثر چشمگیری بر عملکرد بسیاری از سیستمهای مهندسی، از جمله فنهای
خنککننده الکترونیکی و توربوماشینها دارد. نیروهای سیالی و عدد اشتروهال مهمترین پارامترها در طراحی مهندسی و مبحث اثرات تداخل
میباشند. برخی پارامترها، بهویژه عدد رینولدز و موقعیت و ابعاد نسبی اجزاء بهشدت بر تداخل آیرودینامیکی دنباله تأثیر گذارند. پژوهش حاضر
به بررسی اثر چیدمان شامل؛ زاویه حمله ایرفویل و موقعیت عرضی سیلندر نسبت به ایرفویل بر میانگین ضریب پسای مجموعه و عدد اشتروهال
در دنباله نزدیک سیلندر میپردازد. اندازهگیریها در رژیم زیربحرانی و به روش سرعتسنجی سیمداغ صورت گرفته است. وابستگی این
پارامترها به چیدمان در ارتباط با ساختار گردابهای جریان و پارامترهای مشخصه جریان مورد بررسی قرار گرفته است. از نتایج حاضر، سه الگوی
تداخلی: ( 1) جسم گسترده، ( 2) بحرانی و ( 3) همانتشار بر اساس چیدمان بهدست آمده و دید روشنی نسبت به فرآیند فیزیکی تداخل دنباله و
ساختار گردابه حاصل شده است. همچنین، رفتار متضاد ضریب پسا و عدد اشتروهال نسبت به یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها