بررسی تجربی اثر دنباله یک مدل تریلر بر آیرودینامیک یک مدل خودرو

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش دنباله نزدیک در پشت یک مدل خودرو Notch Back با استفاده از تکنیک سرعت‌سنج سیم داغ به‌صورت یک بعدی تجزیه و تحلیل شده است. مؤلفه‌های نوسانی و متوسط زمانی سرعت جریان در دنباله خودرو به‌طور مستقل و هم‌چنین زمانی که در دنباله یک مدل تریلر قرار می‌گیرد، اندازه‌گیری شده است. هم‌چنین، تغییرات ضریب نیروی پسای خودرو که در دنباله تریلر و در فاصله‌های مختلف نسبت به آن قرار دارد، مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق سعی شده که از روش دنباله‌ای و معادله‌ای که اخیراً توسط Van Dam استخراج شده، برای اندازه‌گیری ضریب نیروی پسا استفاده شود. فاصله بدون بعد بین خودروها از 1/0 X/L=تا X/L=3 متغیر است (طول تریلر L≡ و فاصله از پشت تریلر X≡). مشاهده می‌شود که مقدار ضریب پسای خودرو در مقایسه با حالت مجزای آن در فاصله بدون بعد 1/0 تا 3/1 ابتدا یک روند صعودی و سپس نزولی دارد. با توجه به نمودارها و نتیجه‌های به‌دست آمده از آزمایش‌ها، مشاهده می‌شود که با افزایش فاصله در جهت طولی (x) میزان شدت اغتشاش‌های دنباله بیشتر و میزان بیشینه سرعت کاهش می‌یابد. هم‌چنین، دامنه ناحیه برشی افزایش یافته و علاوه برآن با دور شدن از خودرو در جهت طولی (x) قله‌های کمینه سرعت نیز از بین می‌روند.

کلیدواژه‌ها