روش چندشبکه‌‌ای در حل جریان‌های دارای سطح آزاد

نویسندگان

چکیده

در سال‌های اخیر، روش‌های عددی زیادی برای شبیه‌سازی سطح آزاد و همچنین مدل‌سازی حرکات اجسام صلب غوطه‌ور در سیال ابداع شده است. در این مقاله برای شبیه‌سازی حرکات شناورها، از روش حجمی CICSAM استفاده شده و برای کوپل سرعت و فشار در دامنه محاسباتی از تکنیک گام جزئی بهره گرفته شده است. برای بالا بردن دقت شبیه‌سازی، لازم است تعداد سلول‌ها در دامنه محاسباتی افزایش یابد که این امر باعث افزایش مدت شبیه‌سازی می‌‌شود. به همین دلیل، از روش چند‌شبکه‌ای برای حل معادله پوآسون فشار استفاده شده و بر این اساس برای
درشت‌سازی شبکه، الگوریتم تراکمی مورد استفاده قرار گرفته است. قابل ذکر است که برای این کار، لازم است شبکه‌هایی که به طور کامل
بی‌‌ساختار هستند در مسئله لحاظ شوند. برای سنجش میزان دقت الگوریتم اعمالی، چند مدل‌سازی نمونه، از جمله حفره دوطرفه، شکست سد با مانع و محاسبه مقاومت بارج مورد بررسی قرار گرفته‌اند. بر اساس نتایج عددی، ملاحظه می‌شود که روش چندشبکه‌ای قادر است سرعت حل معادلات را 5/1 تا 2 برابر افزایش دهد. همچنین، با مقایسه سیکل‌های متفاوت V و W در روش چند‌شبکه‌ای، ملاحظه می‌شود که سیکل W در اغلب موارد بهتر از سیکل V عمل می‌کند.

کلیدواژه‌ها