دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392 (114)