شبیه‌سازی عددی جریان دو فاز گاز- سیال لخته‌ای در یک میکرو لوله خیس

نویسندگان

1

چکیده

در این تحقیق، حل عددی مستقیم جریان غیرقابل تراکم دوفاز گاز- مایع برای حرکت حباب در میکرو لوله‌ای به شعاع10 میکرون ارائه شده است. سطح مشترک بین دوفاز از روش حجم سیال (VOF) با مدل نیروی سطحی پیوسته (CSF) تعقیب می‌شود. جریان نیوتنی است و با روش‌ گسسته‌سازی حجم محدود و از طریق الگوریتم پیزو حل می‌شود. شبیه‌سازی عددی بر روی شبکه یکنواخت متقارن محوری و با شرایط مرزی تناوبی و برای مقادیر مختلف گرادیان فشار، دوره حباب و کسر تهی صورت می‌گیرد. در تمامی شبیه‌سازی ها مقدار متوسط گرادیان فشار در طول لوله ثابت می‌باشد. شبیه‌سازی عددی در محدوده رینولدزی 5 تا210 برای فاز مایع و 3/0 تا 7 برای فاز گاز انجام می‌گیرد. نتایج عددی با نقشه رژیم جریان دوفاز سریزاوار سازگار است. رابطه خطی بین نسبت حجمی گاز و کسر تهی وجود دارد. افت فشار و ضخامت فیلم سیال با نتایج تجربی مقایسه شده‌اند. اندازه فیلم سیال محاسبه شده به رابطه ایراندوست نزدیک‌تر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها