طراحی آیرودینامیکی مجموعه فن و کمپرسور محوری موتور‌های توربوفن با نسبت کنار‌گذر دلخواه به روش انحنای خطوط جریان

نویسندگان

1

چکیده

در مقاله حاضر، روش انحنای خطوط جریان برای طراحی و تحلیل میدان جریان در هر یک از مجموعه‌های کمپرسور و فن محوری و همچنین قسمت داکت ‌موتور توربوفن به کار گرفته شده است. در ابتدا، به کمک تحلیل یک‌بعدی بر اساس حل ردیف به ردیف جریان در امتداد شعاع میانی و بر اساس نسبت کنارگذر مورد نظر، هندسه نصف‌النهاری فن، کمپرسور و جداکننده و همچنین سرعت‌های محوری استخراج شده‌اند. این اطلاعات به عنوان اطلاعات ورودی برای اعمال روش انحنای خطوط جریان مورد استفاده قرار گرفته است. ورودی‌های دیگر برنامه شامل فشار و دمای کل ورودی به فن، دور محور، دبی جریان و نسبت فشار کل می‌باشند. در طراحی کمپرسور و داکت، فشار کل و دمای کل ورودی، بر اساس خروجی‌های فن به صورت متغیر از پایه تا نوک اعمال می‌شوند. از مدل‌های افت پروفیل، افت موج ضربه‌ای و افت درز نوک پره‌ها به منظور محاسبه تغییرات آنتروپی استفاده شده است. شکل هندسی پره کمپرسور از طریق ایجاد خط انحنای دایروی و انواع سهموی با درجه‌های مختلف و توزیع ضخامت بر اساس اطلاعات ضخامت ایرفویل‌های ناکا سری-6 حول آن صورت گرفته است. به منظور کسب اطمینان از صحت نتایج، خروجی‌های برنامه برای یک فن دو طبقه با نتایج تجربی مقایسه شده است. پس از آن تأثیر برخی کمیت‌های ورودی برنامه نظیر بار آیرودینامیکی و تعداد پره‌ها بر عملکرد آیرودینامیکی و شکل هندسی فن دو طبقه بررسی ‌شده و در هر مورد حالت بهینه برای عملکرد فن انتخاب شده است.

کلیدواژه‌ها