مطالعه تجربی جریان گذرصوت روی ایرفویلNACA0012 به کمک اندازه‌گیری نوسانات فشار

نویسندگان

تهران

چکیده

در این تحقیق، برای اولین بار در کشور، پدیده‌هایی همچون حرکت موج شوک، تداخل موج شوک با لایه مرزی و پدیده جدایش در جریان گذرصوت حول یک ایرفویل NACA0012 مطالعه تجربی شده است. این آزمایش‌ها با استفاده از سنسور‌های فشار لحظه‌ای کولایت در زوایای حمله 0، 4+ و 4- درجه و اعداد ماخ بین 6/0 تا 82/0 انجام شده است. با نصب 13 سنسور کولایت در ناحیه 13 تا 63 درصد از طول وتر ایرفویل، فشار‌های لحظه‌ای با فرکانس KHz10 و دقت KPa/bit 05/0 اندازه‌گیری و ثبت شده‌اند. همچنین، به کمک یک سیستم شلیرین، موقعیت شوک، حرکت موج شوک و امواج تراکمی آشکارسازی و ضبط شده‌اند. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که با گذار جریان از لایه‌ای به آشفته، دامنه نوسانات فشار افزایش می‌یابد و در صورت ایجاد جدایش جریان، متأثر از تداخل موج شوک با لایه مرزی، دامنه نوسانات نسبت به قبل از جدایش، کاهش می‌یابد. همچنین، با افزایش عددماخ، محل گذار جریان از لایه‌ای به آشفته به سمت لبه حمله و محل ایجاد شوک به سمت لبه فرار حرکت می‌کنند. مسئله مهم دیگر در این تست‌ها مشاهده اختلاف فاز قابل توجه بین سیگنال‌های نوسان‌های فشار در نواحی بعد از موج شوک و داخل حباب جدایش می‌باشد.

کلیدواژه‌ها