بررسی تأثیر تغییرات تخلخل بر پروفیل سرعت جریان کیسون

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، به بررسی تغییرات پروفیل سرعت سیال غیرنیوتنی کیسون در ازای حالت‌های مختلف توزیع میزان تخلخل پرداخته شده است. برای توزیع میزان تخلخل سه حالت ثابت، تغییرات شعاعی و تغییرات به صورت نمایی مدنظر بوده است. برای هر سه حالت مورد بررسی، مدل برینکمن به عنوان معادله مومنتوم به کار رفته است. از آنجایی که سیال کیسون مدل مناسبی برای خون است، این تحلیل می‌تواند در زمینه مطالعات پیرامون کلسترول و پلاک‌های چربی درون خون کاربرد داشته باشد. برای تمامی حالات مورد نظر، معادله کلی حرکت به صورت مزدوج با معادله کیسون، جهت پیدا کردن توزیع سرعت تحلیل شده و در نهایت نتایج حاصل از این سه حالت و نیز حالت نیوتنی به نمایش درآمده و با یکدیگر مقایسه شده‌اند.

کلیدواژه‌ها