دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، پاییز و زمستان 1392 (353)