طراحی، تحلیل و بهینه‌سازی نازل تزریق اجکتور تونل‌باد مافوق‌صوت

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش، دانش فنی جهت طراحی نازل تزریق اجکتور تونل‌‌باد مافوق‌صوت ارائه ‌شده و بر مبنای آن نازل تزریق جدیدی برای اجکتور یک تونل‌باد مافوق‌صوت طراحی می‌گردد. حلزونی، نازل و پره‌ها اجزاء نازل تزریق را تشکیل می‌دهند. نازل تزریق جدید به‌صورت عددی شبیه‌سازی‌شده و نتایج به دست آمده با نتایج حاصل از تحلیل عددی نازل تزریق موجود در اجکتور تونل‌باد مقایسه می‌شود. این مقایسه حاکی از آن است که بازده در نازل تزریق جدید به میزان 1/2% بیشتر از نازل تزریق موجود است. همچنین، نازل تزریق جدید از نظر یکنواختی توزیع سرعت جریان خروجی و سایر موارد عملکرد بهتری نسبت به نازل تزریق موجود دارد. مقیاس کردن و نگاشت در منحنی‌های آیرودینامیکی از قبل طراحی‌شده به روش طراحی معکوس، و استفاده از آن برای سایر موارد مشابه، ایده ابتکاری به کار رفته در این مقاله به شمار می‌آید.

کلیدواژه‌ها