(یادداشت مهندسی) تحلیل گرمایشی و آیروترمودینامیکی سامانه‌های هوافضایی با استفاده از یک روش مهندسی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله یک روش مهندسی بسیار سریع جهت تخمین شار حرارتی جابجایی بر روی سامانه‌های ابرصوتی متقارن محوری معرفی شده است. جهت محاسبه خواص جریان در لبه لایه مرزی (شامل فشار، دما، سرعت و ...) از جداول حاصل از حل عددی جریان غیرلزج یک مرجع روسی استفاده شده و برای حل جریان ناحیه لزج، معادلات انتقال حرارت جابجایی "ذوبی" به کار گرفته شده است. همچنین برای محاسبه خواص ترموفیزیکی سیال از مدل گاز حقیقی استفاده شده است. هدف اصلی از این پژوهش، تهیه یک نرم‌افزار رایانه‌ای بسیار سریع جهت محاسبات آیروترمودینامیکی سامانه‌های ابرصوتی است که در طراحی سپرهای حرارتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. نتایج حاصل از نرم‌افزار، با نتایج محققان دیگر مقایسه شده و از صحت روش مهندسی مورد استفاده و نیز کد تهیه شده اطمینان حاصل شده است.

کلیدواژه‌ها