تعیین مشخصات شکست اولیه صفحه سیال خروجی از اتمایزر ایربلست به‌وسیله بررسی غیرخطی ناپایداری در صفحه سیال

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق با استفاده از فرض جریان پتانسیل و استفاده از روش اغتشاشات کوچک، رشد غیرخطی ناپایداری ایجاد شده بر روی صفحه سیال خروجی از اتمایزر با جریان هوای داخلی و خارجی تحلیل می‌شود. در ابتدا معادلات بقا در حالت سه‌بعدی با فرض جریان پتانسیل بازنویسی گشته و با توجه به شرط مرزی استاتیک و دینامیک و معادله بقای ممنتوم در مرز مشترک و همچنین فرض اغتشاشات به‌صورت سری توانی فوریه، معادلات اصلی تعیین می‌شود. سپس با استفاده از نرم‌افزار متمتیکا ضرایب تعیین شده و معادله ناپایداری حل می‌شود. جهت ارزیابی، نتایج مدل سه‌بعدی در ابتدا با حل دو‌بعدی سایر محققین ارزیابی می‌شود. سپس مقایسه‌ای بین نمودار تغییرات نرخ رشد ناپایداری نسبت به تغییرات عدد موج حاصل از مدل با نتایج سایر محققین صورت می‌گیرد. پس از آن رفتار نتایج تحلیل سه‌بعدی با حالت تجربی از نظر کیفی مقایسه می‌شود. در ادامه، مقدار طول شکست یک اتمایزر با استفاده از سامانه آزمون سرد انژکتور، اندازه‌گیری شده و با استفاده از نتایج آن مقایسه‌ای بین نتایج مدل غیرخطی و مدل خطی صورت می‌گیرد. درنهایت نتایج مدل با روابط تجربی مقایسه گشته و با انتخاب مناسب اغتشاش اولیه که در این حالت مشخص می‌شود نتایج با نتایج تجربی تطابق لازم را دارد.

کلیدواژه‌ها