دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، شهریور 1394 (428) 
آنالیز اگزرژی کمپرسور جریان شعاعی در شرایط کاری مختلف

امیر گودرزی؛ محمد مهدی دوستدار؛ مهدی علی احیایی