دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1394 (428) 
6. آنالیز اگزرژی کمپرسور جریان شعاعی در شرایط کاری مختلف

امیر گودرزی؛ محمد مهدی دوستدار؛ مهدی علی احیایی