آنالیز اگزرژی کمپرسور جریان شعاعی در شرایط کاری مختلف

نویسندگان

شهر جدید پردیس دانشگاه ازاد اسلامی مرکز پردیس

چکیده

تحلیل اگزرژی یک سامانه ابزاری برای شناخت مقدار و نوع قابلیت کاردهی سامانه نسبت به محیط اطراف و چگونگی تغییر خواص ماکروسکوپیک آن در طول یک فرآیند می‌باشد. این تحلیل بر پایه قوانین اول و دوم ترمودینامیک استوار است. توسط آنالیز اگزرژی سهم فرآیندهای دخیل در انتقال قابلیت کاردهی ورودی به سامانه و مکانی که در آن افت انرژی مفید در یک سامانه یا فرآیند رخ می‌دهد، تعیین می‌شوند. در این تحقیق آنالیز اگزرژی کمپرسور‌های جریان شعاعی در شرایط کاری مختلف مد‌نظر می‌باشد. برای این منظور مدل‌سازی کمپرسور با فرض وجود جریان یک‌بعدی گاز ایده‌آل مورد توجه قرار گرفته است. در این روش اثرات جریان ثانویه و سایر افت‌های جریان واقعی توسط ضرایب افت که غالباً به شکل تجربی به‌دست می‌آیند، به مدل اضافه می‌شوند. در تحلیل یک‌بعدی، اجزای کمپرسور به‌صورت جداگانه و با توجه به خواص سکون ورودی، هندسه مجرای عبور جریان و افت‌های مربوطه مورد مطالعه قرار می‌گیرند. به این ترتیب تخمین منحنی عملکرد کمپرسور با خطای متوسط 7 و 10 درصد به‌ترتیب برای محاسبه نسبت فشار و بازده صورت گرفته است. از نتایج تحقیق مشخص می‌شود که محل بازده بیشینه کمپرسور مقارن با محل کمینه مقدار افت برخورد در ورودی پروانه می‌باشد و این محل با افزایش دور پروانه به دبی‌های بیشتر منتقل می‌گردد.

کلیدواژه‌ها