بررسی اثرات اندرکنش جت مافوق‌صوت در جریان جانبی مادون صوت تراکم‌پذیر روی سطوح اطراف محل انتشار جت

نویسندگان

-1

چکیده

به‌منظور بررسی اندرکنش جت مافوق‌صوت در جریان جانبی مادون‌صوت، مطالعات تجربی گسترده‌ای در تونل‌باد انجام شده است. در این راستا، اندرکنش مذکور با تخلیه عمودی یک جت متقارن مافوق‌صوت فرومنبسط از یک صفحه تخت در جریان جانبی مادون‌صوت تراکم‌پذیر فراهم شده و اثرات نسبت ضخامت لایه مرزی و نسبت فشار دینامیکی بر فشار اندازه‌گیری‌شده روی سطوح اطراف جت مورد بررسی قرار گرفته است. روش تجربی استفاده‌شده تپ‌های فشاری متداول می‌باشد. نتایج حاصله از اندازه‌گیری‌ها نشان می‌دهد که، با افزایش نسبت فشار دینامیکی، ضمن بزرگ‌شدن ناحیه دنباله واقع در پایین‌دست جت، ضریب فشار در این ناحیه نیز کاهش می‌یابد، درحالی‌که در بالادست جریان، ضریب فشار افزایش پیدا می‌کند. به‌علاوه، با افزایش نسبت ضخامت لایه مرزی، مقدار ضریب فشار در بالا‌دست جت کاهش یافته و بازیافت فشار در ناحیه پایین‌دست جت نیز سریع‌تر رخ می‌دهد.

کلیدواژه‌ها