دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1393 (531)