تاثیر مخلوط‌های بیواتانول- بنزین بر آلاینده‌های اگزوز یک موتور اشتعال جرقه‌ای

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، تاثیر مخلوط‌ سوخت‌های بیواتانول- بنزین بر آلاینده‌های یک موتور اشتعال جرقه‌ای و چهار سیلندر به‌صورت تجربیمورد بررسی قرار گرفت. ابتدا سوخت بنزین خالص با درصد‌های مختلف بیواتانول (0، 20، 40، 60 و 85 درصد) مخلوط گردید و آلاینده‌های HC، CO، CO2 و NOX در سرعت‌های مختلف و در دو موقعیت دریچه گاز (باز بودن کامل و نیمه باز) اندازه‌گیری شد. نتایج تجربی نشان داد که با افزایش درصد بیواتانول در مخلوط‌های سوخت و موقعیت قرارگیری دریچه گاز، آلاینده‌های CO و HC کاهش، و CO2 و NOX افزایش یافت. همچنین با افزایش سرعت موتور آلاینده‌های CO2 و HC روند کاهشی، و CO و NOX روند افزایشی را نشان داد. تحلیل آماری داده‌ها نشان داد که اثر متغیر درصد بیواتانول در مخلوط‌های سوخت بر آلاینده‌ها در سطح 5 درصد معنی‌دار بوده است.

کلیدواژه‌ها