طراحی و تحلیل یک موتور توربوفن دومحوره سبک براساس مهندسی قابلیت اطمینان

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، یک موتور توربوفن در مرحله طراحی اولیه درنظر گرفته‌شده و شرایط محیطی و عملکردی آن از نقطه نظر قابلیت اطمینان مورد مطالعه قرار گرفته است. با توجه به فرض عدم دسترسی به داده‌های خرابی اختصاصی موتور، جهت گردآوری آنها از بانک‌های داده‌ی عمومی و تخمین‌های کارشناسانه استفاده شده است. بعد از تقسیم‌بندی سیستم موتور به زیرسیستم‌ها، مد‌ل‌سازی قابلیت اطمینان به‌کمک دیاگرام‌های بلوکی و اعمال روش مونت‌کارلو انجام شده است. نتایج به‌دست‌آمده، شامل ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم و زیرسیستم‌ها و اهمیت قابلیت اطمینان می‌باشد. قابلیت اطمینان موتور در 150 ساعت پروازی به زیر 97 درصد می‌رسد. در ادامه، جهت ارتقای سطح قابلیت اطمینان موتور، از تخصیص قابلیت اطمینان 97 درصد برای 300 ساعت پرواز استفاده شده وپیشنهادات برای بهبود قابلیت اطمینان موتور، انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد که فیلترها، پمپ‌ها، پره‌ها و دیسک‌های مورد استفاده در قسمت‌های چرخان از حساس‌ترین بخش‌های موتور می-باشند.

کلیدواژه‌ها