مطالعه عددی اثرات شکل لبه حمله بال‌های مثلثی بر رفتار جریان با استفاده از رهیافت شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ

نویسندگان

1 تهران، مهرآباد جنوبی، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، دانشکده مهندسی هوافضا

2 تهران- شهرستان قدس- میدان مصلی- خیابان هجرت 4- کوچه والفجر 2- پلاک 12

چکیده

تعیین مشخصه‌ها و رفتار جریان سیال و به‌دست آوردن ضرایب آیرودینامیکی، جزء مسائل مهم و قابل‌توجه در بررسی جریان حول اجسام می‌باشد. در این تحقیق، اثرات شعاع لبه حمله بر رفتار جریان حول بال‌مثلثی با زاویه پس‌گرایی 50 درجه در اعداد رینولدز بین 106×50/0 الی 106×5/2 به‌صورت عددی مطالعه شده است. سه مدل هندسی مختلف شامل مدل دارای لبه حمله تیز و دو مدل دارای لبه حمله نیم‌دایره با شعاع متفاوت موردبررسی قرارگرفته است. شبیه‌سازی‌های عددی با استفاده از رهیافت شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ در نرم‌افزار فلوئنت ویرایش 14 انجام‌شده و صحت و دقت روش عددی به کار گرفته‌شده، با استفاده از نتایج تجربی موجود بررسی-شده که مطابقت خوبی را نشان می‌دهد. تأثیر شعاع لبه حمله روی ضرایب آیرودینامیکی، اندازه و محل گردابه‌ها موردبررسی قرارگرفته است. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، در یک زاویه حمله ثابت، افزایش شعاع لبه حمله بال سبب کاهش ضریب گشتاور پیچشی می‌شود. همچنین، اندازه و قدرت گردابه اولیه و مقادیر نیروهای برآ و پسا کاهش می‌یابد. هنگامی‌که عدد رینولدز بین 106×50/0 تا 106× 97/0 است، ضریب برآ تمایل به افزایش 6 تا 8 درصدی دارد، اما در اعداد رینولدز بزرگ‌تر، افزایش محسوسی در آن مشاهده نمی‌شود. همچنین در زاویه حمله 20 و 25 درجه، با افزایش عدد رینولدز، ضریب برآ کاهش محسوسی می‌یابد. در بال مثلثی دارای لبه حمله تیز، گردابه‌های قوی‌تری تشکیل می‌شود که منجر به ضریب برآی بزرگ‌تری می‌گردد. با گردکردن لبه حمله، به سبب تضعیف گردابه‌های مذکور، ضریب برآ کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها