بررسی اندرکنش جریان ضربانی خون با شریان ویسکوالاستیک و تأثیر آن بر بیماری تصلب شرایین

نویسندگان

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی عددی اندرکنش جریان ضربانی خون با شریان ویسکوالاستیک متقارن محور در درصد گرفتگی‌های مختلف می‌باشد. برای مدل‌سازی سیال خون و دیواره شریان، به‌ترتیب از مدل‌های غیرنیوتنی کاریو و رئولوژیکی ماکسول تعمیم‌یافته استفاده شده است. نوآوری این تحقیق، مدلسازی دیواره ویسکوالاستیک برای شریان و سیال غیرنیوتنی خون، به‌منظور مطالعه بیماری تصلب شرایین می‌باشد. برای بررسی صحت و اعتبار این تحقیق نتایج با مطالعات پیشین مقایسه شده و مطابقت خوبی مشاهده شده است. در این مطالعه، اثرات شدت گرفتگی روی پروفیل سرعت، توزیع فشار، تنش برشی و جابه‌جایی دیواره در شریان ویسکوالاستیک بررسی شده و با شریان الاستیک مقایسه شده است. افزایش شدت گرفتگی منجر به زیاد شدن طول گردابه‌ها، تنش برشی دیواره و شیب پروفیل سرعت در نواحی بعد از گرفتگی می‌شود. همچنین، برای گرفتگی‌های شدید در شریان ویسکوالاستیک، در مقایسه با شریان الاستیک، حداکثر مقدار پروفیل سرعت و جابه‌جایی شعاعی دیواره شریان به‌ترتیب 2 درصد رشد و 22 درصد می‌باشد. پیشروی بیماری تصلب شرایین سبب افزایش مدول الاستیک شده و کاهش 64 درصدی در جابه‌جایی شعاعی دیواره شریان را به‌همراه دارد. همچنین، با رشد 5 برابری مدول الاستیک، 11 درصد افزایش در اندازه سرعت و 12 درصد رشد در مقدار فشار جریان خون مشاهده می‌شود.

کلیدواژه‌ها