دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، پاییز و زمستان 1393 (611) 
4. تحلیل عددی جریان مافوقصوت روی یک پرتابه ضدزره با سابوت

سپیده رشدی؛ رحمان مهدیانی؛ مرتضی رزاقی؛ علی سیف‌الهی گیلانده؛ حسین اشرفی