بررسی عملکرد موتور اشتعال جرقهای هوایی تحت تأثیر پرخوران و خنککن میانی

نویسندگان

چکیده

امروزه شبیهسازی رایانهای جهت تخمین عملکرد، کاهش هزینههای سرمایهای و کاهش زمان آزمایشهای تجربی بهعنوان یک ابزار قوی مورد توجه قرار میگیرد. در این تحقیق، بهمنظور بررسی و مدلسازی عملکرد موتورهای احتراق داخلی اشتعال جرقهای، از نرمافزار جیتی- پاور استفاده شده است. نتایج شبیهسازی عملکرد موتور نشان میدهد که توان موتور با افزایش ارتفاع تا 700و2 متر نسبت به سطح دریا بهطور متوسط در دورهای مختلف 25 درصد افت میکند. برای رفع این نقیصه تجهیز موتور به پرخوران مورد توجه قرار گرفته و براساس معیار واماندگی در تنجار پرخوران مناسب انتخاب شده است. همچنین در این تحقیق، سازوکار دریچه فرار برای جلوگیری از وقوع پدیده ضربه در اثر پرخورانی مدلسازی شده است. برای اعتباردهی از نتایج تجربی استخراج شده در آزمایشگاه موتور تخصصی نویسندگان استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که پرخوران و خنککن میانی بهترتیب سبب افزایش 75 و 16 درصدی توان ترمزی میشوند. همچنین، پرخوران سبب کاهش مصرف مخصوص سوخت و افزایش بازده حجمی میشود. از طرفی نتایج تحقیق نشان میدهد که آلاینده ناکس با بهکارگیری خنککن میانی به میزان 15 درصد کاهش مییابد. از نتایج دیگر این تحقیق میتوان به کارکرد چرخهای امنتر تنجار درصورت وجود خنککن میانی اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها